ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು Ctrl + g ಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ